Milieubeleid

Argex wil de impact van haar activiteiten op het leefmilieu zoveel mogelijk beperken en waar mogelijk bijdragen tot een beter milieu. De zorg voor milieu is gericht op het voorkomen van vervuiling, met nadrukkelijke aandacht voor de milieuaspecten lucht, water, energie en geluid.

Met deze milieuaspecten zal rekening gehouden worden bij de besluitvorming, werkvoorbereiding, uitvoering en controle van de werkzaamheden.
Er zal gewaakt worden over een duurzame ontwikkeling en een integraal ketenbeheer. Deze zorg zal bij alle werknemers één van de prioriteiten zijn.

Argex verplicht zich haar activiteiten uit te voeren conform geldende wet- en regelgeving, de vastgelegde procedures en het daarbij horende beleid van de onderneming.

Argex heeft concrete doelstellingen vastgelegd in een managementsysteem waarin de milieuprestaties worden gemeten, geëvalueerd en bijgestuurd indien nodig. Periodieke evaluaties- zowel intern als extern - zullen worden uitgevoerd om aan te tonen dat het beoogde resultaat bereikt wordt en dat een continue verbetercyclus wordt gerealiseerd. Alle documentatie en communicatie betreffende het milieumanagementsysteem zijn beschikbaar voor alle divisies van het bedrijf.

Milieu vormt een belangrijk onderdeel van de directe verantwoordelijkheid van iedereen die met het geven van leiding belast is. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de algemeen directeur. De haalbaarheid van het milieubeleid staat of valt bij de inzet van de medewerkers. Argex zal er dan ook voor zorgen dat werknemers de nodige opleiding en instructies krijgen en de noodzakelijke middelen tot hun beschikking hebben.

Argex streeft naar het scheppen van een werkklimaat waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het milieu.